Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotnických služeb).

Poskytovatel zdravotních služeb: Dentální centrum Urbánek s. r. o., IČ:24658201, dále též „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb dle zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří jí především zubní souprava „křeslo“ s odpovídajícím technickým, léčebným a diagnostickým vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu pokud:

  • — pacient nedodržuje navržený léčebný postup
  • — pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
  • — požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
  • — z dalších zákonných důvodů (kapacitních, provozních)

Pacient je povinen:

  • — dodržovat navržený léčebný postup
  • — pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
  • — pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem, tak aby se vyvaroval všech odstranitelných(preventabilních) zdravotních rizik
  • — akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nedílnou součást léčby
  • — poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole léčebného procesu
  • — dbát o vysoký standart své zubní hygieny

Pacient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů. Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit (ústně, SMS, e-mail). Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a o tomto pacienta informovat (ústně, SMS, e-mail). Pacient je povinen omluvit svou neúčast na sjednaném termínu. V případě nedodržení vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace. Pro případ absence sjednávají obě strany smluvní pokutu, jež je dána násobkem minutové kalkulace a doby sjednaného termínu. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů. Absenci lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín, nejpozději však 24 hodin předem a to prokazatelným způsobem: osobně; e-mailem (info@dcupraha.cz); telefonicky či formou SMS na číslo 777 873 505.

Individuální možné varianty léčby sdělí lékař pacientovi na podkladě vyšetření před započetím vlastní léčby. U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připraví lékař pacientovi cenový plán. V případě komplikací a větší časové náročnosti může být plánovaná cena finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace.

Smlouva vstupuje v platnost v den registrace pacienta – jeho podpisem na registračním formuláři.

Text podmínek je pacientovi k dispozici (osobně, web).

Text podmínek ke stažení ve formátu .PDF.

Zeptejte se lékaře

SPOLUÚČAST POJIŠŤOVEN

Informace o spolupráci s pojišťovnami zde!

Novinky

29.3.2023

Návrat sestřičky po mateřské dovolené

Od března 2023 se můžete v ordinaci opět setkávat se setřičkou Janou Stádníkovou, jež se vrátila po...

6.1.2023

Úprava cen od 1.1.2023

V atmosféře všeobecného zdražování jsem nucen reagovat a příslušně upravit i naše ceny. Viz. ceník...

ARCHIVRedakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

© 2010 DCU. Všechna práva vyhrazena. Mapa webu
Dentální centrum Urbánek s.r.o, Londýnská 45/665, Praha 2, Tel.: 777 873 505, Email: info@dcupraha.cz  

Soukromá zubní ordinace